Regulamin - Dietetyk Kraków i Proszowice

REGULAMIN DIETETYK
KRAKÓW
PROSZOWICE

Przedstawiamy regulamin w naszej poradni dietetycznej Proszowice.

REGULAMIN DIETETYK
KRAKÓW
PROSZOWICEE

Przedstawiamy regulamin w naszej poradni dietetycznej Kraków i Proszowice.

Regulamin - Dietetyk Kraków i Proszowice

REGULAMIN DIETETYK
KRAKÓW
PROSZOWICE

Przedstawiamy regulamin w naszej poradni dietetycznej Kraków i Proszowice.

Regulamin - Dietetyk Kraków i Proszowice

§ 1. Definicje

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
a) Usługodawca – wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGNIESZKA DZIKOWSKA, Bociana 4D/3, 31-231 Kraków, NIP 8641936219, e-mail: kontakt@mateuszdzikowski.pl,
b) Pacjent – osoba fizyczna, osoba prawna lub organizacja posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług Usługodawcy,
c) Regulamin – niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem https://www.mateuszdzikowski.pl/regulamin i/lub bezpośrednio u właściciela firmy.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez AGNIESZKA DZIKOWSKA, Bociana 4D/3, 31-231 Kraków, NIP 8641936219, e-mail: kontakt@mateuszdzikowski.pl zwany w dalszej części Usługodawcą.

2. Regulamin dotyczy usług udzielanych bezpośrednio, online oraz drogą elektroniczną.

3. Usługodawcą jest Agnieszka Dzikowska wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGNIESZKA DZIKOWSKA, Bociana 4D/3, 31-231 Kraków, NIP 8641936219, e-mail: kontakt@mateuszdzikowski.pl.

4. Usługodawca posiada należyte uprawnienia do prowadzenia usług dietetycznych oraz dokłada wszelkich starań aby działać zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami i wytycznymi, jak również z poszanowaniem praw pacjenta oraz zasadami poufności i etyki.

5. Konsultacje i usługi dokonywane przez Usługodawcę mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

6. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Usługodawcę nie gwarantują odniesienia oczekiwanego przez Pacjenta skutku, z uwagi na złożoność czynników i elementów mających wpływ na efekt zastosowanych strategii żywieniowych.

7. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż konsultacje udzielane przez Usługodawcę zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowotnego oraz wyników badań danego pacjenta, a także oparte są na należytej wiedzy naukowej Usługodawcy oraz na przeświadczeniu, że pacjent nie zataił jakichkolwiek informacji i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi udzielone na skutek podania przez Pacjenta niepełnych i/lub nieprawdziwych informacji czy przedstawienia niepełnych i/lub nieprawdziwych dokumentów i/lub badań.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania jadłospisów, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Usługodawcę.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie zaleceń i/lub jadłospisu bez wiedzy i opieki Usługodawcy, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnego modyfikowania jadłospisu i/lub zaleceń przez Pacjenta.

§ 3. Rodzaj, zakres i cennik usług świadczonych przez Usługodawcę

1. Wszystkie usługi zostały opisane i przedstawione pod adresem https://www.mateuszdzikowski.pl/uslugi.

2. Usługi świadczone przez Usługodawcę są usługami odpłatnymi. Cennik dostępny jest pod adresem https://www.mateuszdzikowski.pl/cennik i/lub bezpośrednio u właściciela firmy. W niektórych przypadkach ceny mogą różnić się od prezentowanych w zależności od stopnia zaawansowania przypadku. Podane ceny są cenami brutto.

3. Opłaty za usługi uiszczane są podczas konsultacji i/lub wizyty (forma stacjonarna) lub jako przedpłata minimum 3 dni przed planowaną konsultacją i/lub wizytą (forma online). W przypadku nieuiszczenia przedpłaty usługę uznaje się za niepotwierdzoną.

4. Dokonanie przez Pacjenta opłaty, zgodnej z cennikiem usług jest równoznaczne z zawarciem umowy. Zawierając umowę Pacjent oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

5. Koszt jadłospisu opłacany jest z góry podczas pierwszej konsultacji (forma stacjonarna) lub jako przedpłata (forma online).

6. Koszt pakietów promocyjnych opłacany jest z góry podczas pierwszej konsultacji (forma stacjonarna) lub jako przedpłata (forma online). Pakiet jest określony czasem (3, 6 lub 12 miesięcy), a opłata za cały pakiet jest bezzwrotna. Czas na wykorzystanie pakietu 3 miesięcznego to 4 miesiące od daty pierwszej konsultacji, dla pakietu 6 miesięcznego to 7 miesięcy od daty pierwszej konsultacji oraz dla pakietu 12 miesięcznego to 13 miesięcy od daty pierwszej konsultacji.

7. Pacjent ma prawo odwołać wcześniej opłaconą wizytę, jednak nie później niż 48 godzin przed ustalonym terminem wizyty. Po tym czasie opłata nie jest zwracana.

8. Dane do przelewu dostępne są u Usługodawcy.

9. Usługodawca świadczy usługi w formie wizyt stacjonarnych w gabinetach w Krakowie lub Proszowicach czy innych miejscach uzgodnionych wspólnie z Pacjentem oraz w formie konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych.

10. Zamówienia na usługi przyjmowane są przez Usługodawcę drogą elektroniczną (adres e-mail: kontakt@mateuszdzikowski.pl) lub drogą telefoniczną (nr tel.: 508 206 182).

11. Usługodawca świadczy w szczególności następujące usługi (stacjonarnie oraz drogą elektroniczną):
a) konsultacje,
b) konsultacje z jadłospisem,
c) konsultacje kontrolne,
d) tworzenie jadłospisów,
e) pomiary antropometryczne,
f) pakiety promocyjne.

12. Usługodawca świadczy dodatkowe usługi (stacjonarnie oraz drogą elektroniczną):
a) warsztaty i szkolenia dietetyczne.

13. Czas trwania usług jest zróżnicowany, jednakże dla pierwszej konsultacji wynosi maksymalnie 60 – 90 minut, dla konsultacji kontrolnej 30 – 60 minut, dla analizy składu ciała wraz z interpretacją wyników 15 minut, dla analizy składu ciała wraz z interpretacją wyników oraz badaniem antropometrycznym według protokołu ISAK 30 minut. Pozostałe usługi są dostosowywane indywidualnie do Pacjenta.

14. Usługodawca nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej.

15. Usługodawca świadczy usługi dietetyczne o charakterze opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

16. Usługi świadczone przez Usługodawcę nie stanowią diagnozy lekarskiej czy konsultacji medycznej i nie mogą zastępować Pacjentowi leczenia i/lub terapii i/lub konsultacji lekarskiej, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą.

17. Jadłospis i/lub zalecenia dietetyczne przekazywane są Pacjentowi na wizycie w gabinecie lub w formie drogi elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej na wcześniej podany przez Pacjenta adres). Jednakże należy zaznaczyć, że po pierwszej konsultacji jadłospis jest tylko i wyłącznie przekazywany drogą elektroniczną. Pozostałe jadłospisy przekazywane są na wizytach w gabinecie (konsultacje kontrolne) lub w formie drogi elektronicznej.

18. Wszystkie usługi i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla danego Pacjenta w związku z zawarciem umowy cywilno prawnej i stanowią własność intelektualną Usługodawcy podlegając stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, odsprzedawanie, kopiowanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiednią odpowiedzialnością karną oraz majątkową. Pacjent ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

19. Dokumenty jak kwestionariusz żywieniowy, dziennik żywieniowy, oświadczenie i zgoda, formularz wizyt kontrolnych są własnością firmy. Rozpowszechnianie ich, odsprzedawanie, kopiowanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiednią odpowiedzialnością karną oraz majątkową. Pacjent lub przyszły Pacjent ma prawo do pobierania udostępnionych plików na użytek własny pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

20. Konsultacji nie stanowi zadanie pytania dotyczącego oferowanych usług, cen usług, danych firmy, kwalifikacji Usługodawcy oraz innych treści, mających charakter techniczny oraz nie związanych z problemami na tle żywienia lub/i zdrowotnymi Pacjenta.

§ 4. Obowiązki i prawa Pacjenta

1. Pacjent ma obowiązek zapoznać się z usługami, znajdującymi się pod adresem https://www.mateuszdzikowski.pl/uslugi oraz ich procedurami niezbędnymi do należytego przygotowania do wizyty w ramach usług świadczonych przez Usługodawcę.

2. Wszystkie dokumenty:
a) badania laboratoryjne,
b) kwestionariusz żywieniowy,
c) dziennik żywieniowy,
d) oświadczenia i zgoda,
e) ewentualną historię leczenia oraz dotychczasową dietę.
Są niezbędne do realizacji usług.

3. Wszystkie potrzebne dokumenty wymienione w paragrafie 4 punktu 2 można otrzymać od Usługodawcy po wcześniejszym kontakcie i wyrażeniu prośby o otrzymanie niezbędnych dokumentów potrzebnych do realizacji usług.

4. Dokumenty wymienione w paragrafie 4 punktu 2 Pacjent musi uzupełnić i zabrać na wizytę lub wysłać na adres e-mail kontakt@mateuszdzikowski.pl minimum 3 dni przed planowaną wizytą. Kwestionariusz żywieniowy oraz oświadczenia i zgodę można wypełnić stacjonarnie w gabinecie pozostałe dokumenty należy przynieść osobiście. Przy wizytach online całość uzupełnionych dokumentów należy wysłać na adres e-mail kontakt@mateuszdzikowski.pl minimum 3 dni przed planowaną wizytą.

5. Na podstawie uzupełnionych dokumentów przez Pacjenta z paragrafu 4 punktu 2 oraz konsultacji Usługodawca opracuje jadłospis i/lub zalecenia dietetyczne.

6. Informacje, których Pacjent udziela przy uzupełnieniu dokumentów z paragrafu 4 punktu 2 muszą być zgodne z prawdą oraz szczegółowe. Za zatajone informacje Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

7. Usługodawca podczas pierwszej konsultacji w gabinecie stacjonarnym przeprowadza dokładny wywiad żywieniowo-medyczny w ramach pierwszej konsultacji. Pacjent tym samym zobowiązany jest dostarczyć niezbędne dane potrzebne Usługodawcy do ułożenia jadłospisu i/lub zaleceń dietetycznych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepoprawnych lub niepełnych informacji przez Pacjenta.

8. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż dietoterapia jest procesem długotrwałym oraz złożonym, często podzielonym na wiele etapów. Dieta oraz suplementacja nie są przeznaczone do dożywotniego stosowania bez kontroli z Usługodawcą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń i/lub jadłospisu bez wiedzy i opieki Usługodawcy.

9. Pacjent ma obowiązek wstawiania się na wizyty kontrolne w okresie do 30 dni liczonych od dnia ostatniej wizyty, chyba że Usługodawca oznajmił inaczej. Jeśli Pacjent nie zjawi się w wyżej zaznaczonym terminie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie zaleceń i/lub jadłospisu bez wiedzy i opieki Usługodawcy.

10. Pacjent może wykupić kontynuację współpracy w postaci wizyty kontrolnej maksymalnie do 60 dni liczonych od momentu ostatniej wizyty kontrolnej. Po tym czasie staje się już nowym klientem, którego trzeba poznać od podstaw.

11. Zmiany w jadłospisie możliwe tylko i wyłącznie po odbyciu wizyty kontrolnej. Cennik dodatkowego dnia jadłospisu dostępny jest pod adresem https://www.mateuszdzikowski.pl/cennik i/lub bezpośrednio u właściciela firmy.

12. W przypadku spóźnienia się Pacjenta na konsultację czy to stacjonarną lub online, Usługodawca zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za całą wizytę i/lub usługę według czasu umówionej wizyty.

13. Pacjent ma prawo do przełożenia wizyty, nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem.

14. Pacjent wyrażający wolę skorzystania z usługi w formie online (drogą elektroniczną) za pośrednictwem komunikatorów internetowych powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne umożliwiające dostęp do Internetu, odpowiednią jakość połączenia, aktywne konto poczty e-mail oraz oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .jpg.

15. Pacjent zobowiązany jest do nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

16. Rozmowy telefoniczne Usługodawcy z Pacjentem oraz połączenia za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej mogą być nagrywane i/lub zapisywane. W razie braku zgody Pacjenta na nagrywanie i/lub zapisywanie, Pacjent zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Usługodawcę przed wykupieniem usługi online.

§ 5. Obowiązki i prawa Usługodawcy

1. Usługodawca ma obowiązek wykonywać usługi zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie standardami i wytycznymi, jak również z poszanowaniem praw Pacjenta oraz zasadami poufności i etyki.

2. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy służbowej wszelkich informacji podawanych na wizytach, w formularzach oraz pozostałych dokumentach, które nabył w związku ze świadczeniem usług pod groźbą odpowiedzialności karnej i cywilnej. Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo.

3. Po każdej konsultacji i/lub wizycie (mowa o formie stacjonarnej i online), w terminie do 7 dni roboczych Usługodawca zobowiązany jest przesyłać jadłospis i/lub zalecenia dietetyczne za pośrednictwem poczty elektronicznej na wcześniej podany przez Pacjenta adres. Materiały przygotowywane przez Usługodawcę są wysyłane w formie plików nieedytowalnych PDF (Portable Document Format) dodatkowo zabezpieczonych.

4. Pacjent po każdej odbytej konsultacji i/lub wizycie (mowa o formie stacjonarnej i online) ma prawo do dodatkowego kontaktu z Usługodawcą przez okres 24 godzin liczonych od godziny ostatniej konsultacji i/lub wizyty z pominięciem dni wolnych ustawowo od pracy. W tym czasie Pacjent może zadać pytanie dotyczące kwestii ostatniej konsultacji i/lub wizyty. Kontakt możliwy jest drogą elektroniczną (adres e-mail: kontakt@mateuszdzikowski.pl) lub drogą telefoniczną (nr tel.: 508 206 182). Usługodawca ma 72 godziny na odpowiedź. Przy braku kontaktu telefonicznego z Usługodawcą, Usługodawca oddzwania do Pacjenta najszybciej jak to jest możliwe. Powyższy dodatkowy kontakt obowiązuje Pacjentów i Usługodawcę w dni powszednie w godzinach między 10:00 a 18:00.

5. Sytuacja z paragrafu 5 punktu 4 nie obowiązuje Pacjentów z wykupioną usługą stałego kontaktu. Pacjent z aktywną usługą stałego kontaktu ma możliwość kontaktowania się z Usługodawcą przez miesiąc od daty zakupu usługi lub zgodnie z planem pakietu 3, 6 lub 12 miesięcy. Kontakt możliwy jest drogą elektroniczną (adres e-mail: kontakt@mateuszdzikowski.pl) lub drogą telefoniczną (nr tel.: 508 206 182). Usługodawca ma 72 godziny na odpowiedź. Przy braku kontaktu telefonicznego z Usługodawcą, Usługodawca oddzwania do Pacjenta najszybciej jak to jest możliwe. Powyższy dodatkowy kontakt obowiązuje Pacjentów i Usługodawcę w dni powszednie w godzinach między 10:00 a 18:00.

6. Usługodawca ma prawo odmówić Pacjentowi wykonania usługi w przypadku gdy:
a) zachodzi przypuszczenie, że Pacjent jest nieletni i nie posiada zgody opiekuna prawnego,
b) zachodzi przypuszczenie, że Pacjent jest osobą niepoczytaną,
c) wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta,
d) zachowanie Pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych lub innych substancji o działaniu podobnym do wyżej wymienionych.
e) zachowanie Pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste Usługodawcy,
f) wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa i/lub zasady etyki i/lub naruszałoby prawa osób trzecich.

7. Usługodawca ma prawo skierowania Pacjenta na badania lub dodatkowe badania w celu dalszej diagnostyki, jeśli uzna to za stosowne. W przypadku odmowy wykonania badań lub badań dodatkowych przez Pacjenta lub niewykonania zleconych badań Usługodawca ma prawo zakończyć współpracę z pacjentem. Opłaty pobrane od Pacjenta za dotychczasowe wykonane usługi nie podlegają zwrotom.

8. Usługodawca ma prawo do zmiany terminu wizyty, nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AGNIESZKA DZIKOWSKA, Bociana 4D/3, 31-231 Kraków, NIP 8641936219, e-mail: kontakt@mateuszdzikowski.pl.

2. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, data urodzin, stan zdrowia, wyniki z analizatora składu ciała, wyniki badań laboratoryjnych) przetwarzane będą na podstawie Państwa dobrowolnej zgody w celu:
a) kontaktu z klientem,
b) przygotowania materiałów
c) wysłania materiałów drogą poczty elektronicznej,
d) analizy badań laboratoryjnych, składu ciała oraz kwestionariusza żywieniowego, które są niezbędne do zindywidualizowania zaleceń dietetycznych.

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie AGNIESZKA DZIKOWSKA, Bociana 4D/3, 31-231 Kraków, NIP 8641936219 oraz dostawcy usług zaopatrujących firmę AGNIESZKA DZIKOWSKA w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (np. usługi księgowe, hostingowe, poczty elektronicznej).

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług i celów wymienionych w paragrafie 6 punkcie 2, jednakże firma AGNIESZKA DZIKOWSKA stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która służy do zabezpieczenia danych przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. W przypadku osiągnięcia celu przetwarzania, usuwamy lub anonimizujemy dane.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jej złożenia w formie pisemnej na adres administratora danych podanych w paragrafie 6 punkcie 1.

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usług przez firmę AGNIESZKA DZIKOWSKA.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

10. Pacjent oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Pacjenta, a także iż są to prawdziwe i aktualne dane.

11. Więcej informacji zawartych jest w dokumencie polityki bezpieczeństwa danych osobowych firmy AGNIESZKA DZIKOWSKA dostępnym bezpośrednio u właściciela firmy lub kontaktując się na adres e-mail kontakt@mateuszdzikowski.pl.

§ 7. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Pacjent jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług może być składana:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@mateuszdzikowski.pl.

3. Pacjent w reklamacji powinien wskazać:
a) dane identyfikacyjne pacjenta (imię i nazwisko),
b) zakres reklamacji oraz jej przyczynę,
c) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Pacjentem po rozpatrzeniu reklamacji,
d) datę i podpis osoby zgłaszającej reklamację.

4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji. Jeżeli dane podane przez Pacjenta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Pacjentem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Pacjent zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej lub w szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną drogą pocztową).

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych regulujących prawo konsumenckie, a w sprawach nieuregulowanych przepisami decyzje podejmuje Usługodawca.

2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą ogłoszenia na stronie https://www.mateuszdzikowski.pl, przedstawione podczas pierwszej konsultacji i/lub wizyty następującej po zmianie. Ich wejście w życie rozpoczyna się w dniu ogłoszenia zmian na stronie w formie ujednoliconego teksu Regulaminu. Pacjentów obowiązuje treść Regulaminu z daty zawarcia umowy.

3. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem https://www.mateuszdzikowski.pl/regulamin i/lub bezpośrednio u właściciela firmy.

4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Usługodawcę rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 luty 2022 roku.

OBSERWUJ NAS – KRAKÓW

OBSERWUJ NAS – PROSZOWICE

Mateusz Dzikowski - ZnanyLekarz.pl

mateuszdzikowski.pl © 2022